Wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski bez pomocy konsula

wpis w: Bez kategorii | 0
Zainteresowanie polskim obywatelstwem stale rośnie z uwagi na możliwość podejmowania pracy i nauki w 28 krajach  UE. Tylko w 2015 roku w Warszawie złożono ponad 9000 wniosków osób zamieszkałych zagranicą o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

Wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski bez pomocy konsula

Zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne wydobycie odpisów aktów stanu cywilnego z Polski, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu  nie jest możliwe za pośrednictwem  konsula. Osoby, które  obecnie zainteresowane są uzyskaniem akt stanu cywilnego z Polski powinny złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce. Możliwe jest skorzystanie w tym zakresie z pomocy pełnomocnika, np. pracownika FindPolishRoots, którzy osobiście złoży wniosek w urzędzie stanu cywilnego i prześle dokument za granicę.

Akta stanu cywilnego wydaje się wyłącznie osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wcześniej, z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie trzy nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.  Nowe przepisy  przewidują odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, odpisy aktów stanu cywilnego będzie można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło zdarzenie. Po wpłynięciu wniosku o wydanie odpisu, urzędnik zobowiązany jest obecnie do wystąpienia do właściwego USC o przeniesienie aktu do  Bazy Usług Stanu Cywilnego.  Dopiero po wpisaniu aktu do centralnego rejestru możliwe będzie wydanie jego odpisu.

Zostaw Komentarz