Na czym polega potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?

Prowadzone przez wojewodę postępowanie o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego ma na celu ustalenie czy osoba, której dotyczy wniosek nabyła obywatelstwo polskie, posiada je obecnie albo utraciła obywatelstwo polskie. Wojewoda w formie decyzji administracyjnej wskaże na podstawie jakich zdarzeń, przepisów i w jakiej dacie nastąpiło nabycie obywatelstwa polskiego lub jego utrata.

Wniosek mogą złożyć, osoby które nie są pewne czy nadal są obywatelami polskimi, choć posiadały takie obywatelstwo w przeszłości oraz osoby urodzone za granicą, których przodkowie są lub byli obywatelami polskimi, które chcą ustalić czy nabyły po nich obywatelstwo polskie.

european union passports isolated on white background

ancestors

Postępowanie wszczynane jest na wniosek klienta, w którym należy przedstawić dane przodków oraz ich życiorysy. Wniosek akceptowany jest przez urząd wyłącznie w języku polskim. Dokumenty zagraniczne urząd przyjmuje wraz z tłumaczeniami dokonanymi przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Nasza oferta obejmuje reprezentację przed urzędem, pomoc w zgromadzeniu dokumentów, sporządzeniu tłumaczeń i uzasadnienia wniosku.

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Informacje, które ułatwią nam udzielenie odpowiedzi:
  • data i kraj urodzenia,
  • imię i nazwisko przodka –obywatela polskiego,
  • data i miejsce urodzenia przodka,
  • miejsca zamieszkania przodka w Polsce,
  • informacje o służbie przodka w wojsku polskim,
  • data, miejsce, okoliczności emigracji,
  • data nabycia obywatelstwa obcego przez przodka,
  • informacja o posiadanych polskich dokumentach przodka.
Wstępna konsultacja – bezpłatnie (poprzez formularz kontaktowy)

Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą ius sanguinis dziecko nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w dacie jego urodzenia obywatelstwo polskie posiadają jego rodzice, bądź jedno z nich. Od chwili uchwalenia pierwszej ustawy o obywatelstwie polskim w 1920 r. przepisy polskie w zakresie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego wielokrotnie ulegały zmianom zatem konieczne jest ustalenie czy nie została przerwana ciągłość posiadania przez przodków obywatelstwa polskiego. W latach 60 i 70 XX wieku Polska podpisała z niektórymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej konwencje o unikaniu podwójnego obywatelstwa.

Z powyższych powodów przed złożeniem wniosku warto skorzystać z usług findpolishroots.com w celu ustalenia szans pozytywnego rozpatrzenia sprawy oraz zgromadzenia wymaganych dokumentów.

Prawa obywatela UE:

Każda osoba mająca przynależność państwa członkowskiego UE staje się automatycznie obywatelem UE. Obywatelstwo UE ma charakter dodatkowy i nie zastępuje obywatelstwa krajowego. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że prawom, jakie obywatele uzyskują w związku z obywatelstwem europejskim nie towarzyszą obowiązki.

european_union

Zainteresowanie polskim obywatelstwem stale rośnie z uwagi na możliwość podejmowania pracy na terytorium 28 państw UE. Tylko w 2015r. w Warszawie o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wystąpiło ponad 9000 osób zamieszkałych za granicą.

ue2-paszport

Podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. stanowi swoboda przemieszczania się i pobytu osób wewnątrz Unii Europejskiej Wprowadzenie tego prawa polegało na stopniowym zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen.

Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich obejmuje uprawnienia do wjazdu, pobytu oraz podjęcia aktywności ekonomicznej na terenie UE. Swobodny przepływ pracowników oznacza prawo pracowników do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim UE i bycia traktowanym na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego. Obywatel UE ma również czynne i bierne prawo wyborcze do wybranych organów lokalnych państw członkowskich oraz do Parlamentu Europejskiego – co najistotniejsze – w miejscu zamieszkania, a nie w kraju, z którego pochodzi.

Bliższe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie UE: http://europa.eu/about-eu/index_en.htm.