Jaki jest status findpolishroots.com?

findpolishroots.com jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się firmą usługową, działającą na terytorium Polski. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Świadczy profesjonalną pomoc w poszukiwaniu dokumentów dotyczących obywateli polskich w polskich i zagranicznych instytucjach, wydobywaniu i umiejscowieniu w Polsce aktów stanu cywilnego oraz reprezentuje wnioskodawców w procedurze potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.


Czy konieczna jest moja obecność przy składaniu wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego składa się do właściwego miejscowo wojewody. W stosunku do osób, które nigdy nie zamieszkiwały w Polsce jest to wojewoda mazowiecki. Polskie przepisy nie nakładają obowiązku obecności w urzędzie osoby, której postępowanie dotyczy w celu rozpatrzenia sprawy. Wniosek może zatem zostać złożony w urzędzie wojewódzkim za pośrednictwem pełnomocnika np. pracownika findpolishroots.com, który będzie reprezentował osobę nieobecną w Polsce.


Czy mogę złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego elektronicznie?

Postępowanie może być wszczęte, jeżeli wniosek został podpisany przez osobę, która ubiega się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jej pełnomocnika, np. pracownika findpolishroots.com. Ponadto, do wniosku należy dołączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów, potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku. Zasadne jest zatem złożenie wniosku formie papierowej. W imieniu małoletnich wniosek powinien zostać złożony przez jednego z rodziców.


Czy findpolishroots.com składa wnioski o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wyłącznie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie?

Nie, siedziba firmy znajduje się w Warszawie, natomiast pracownicy reprezentują naszych Klientów we wszystkich 16 urzędach wojewódzkich oraz w II instancji przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Czy findpolishroots.com poszukuje dokumentów wyłącznie w stosunku do przodków, którzy zamieszkiwali w Warszawie i jej okolicach?

Nie, pracownicy firmy prowadzą poszukiwania dokumentów na terytorium całej Polski oraz w niektórych okolicznościach także za granicą.


Czy po uzyskaniu obywatelstwa polskiego będę zobowiązany do odbycia służby w wojsku polskim?

Nie, odbycie służby w wojsku polskim następuje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.


Czy mogę złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego za pośrednictwem FindPolishRoots jeśli wcześniej złożyłem wniosek w konsulacie, jednakże nie mam żadnej odpowiedzi?

Nie można równocześnie ubiegać się o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsulatu i FindPolishRoots. W przypadku skorzystania z naszych usług po złożeniu wniosku w konsulacie pracownik FindPolishRoots zgłosi swój udział w toczącej się przed wojewodą sprawie, od tej chwili korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem z FindPolishRoots, a nie za pośrednictwem konsulatu. Nie ma konieczności ponownego składania wniosku i powtórnego kompletowania dokumentów jeżeli konsul przekazał dokumenty do urzędu wojewódzkiego.


Czy wniosek zostanie szybciej rozpatrzony jeżeli zostanie złożony za pośrednictwem FindPolishRoots czy konsulatu?

Pracownik FindPolishRoots niezwłocznie przekazuje wniosek do urzędu wojewódzkiego jeżeli dysponuje oryginałem pełnomocnictwa i wymaganymi dokumentami. Korespondencja z urzędem prowadzona jest na terytorium Polski co znacznie skraca czas postępowania. Pracownik FindPolishRoots może informować osobę ubiegającą się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego elektronicznie o przebiegu postępowania i konieczności złożenia dodatkowych dokumentów. W razie trudności z pozyskaniem od wnioskodawcy dokumentów w terminie wyznaczonym przez urząd może zwrócić się do urzędu o wyznaczenie nowego terminu lub zawieszenie postępowania.

W przypadku skorzystania z usług konsula, nie jest on stroną postępowania lecz jedynie przekazuje wniosek i dokumenty oraz doręcza otrzymywaną korespondencję. Urząd wojewódzki wysyła wówczas wezwania do wnioskodawcy na adres konsulatu, który następnie przesyła ją do osoby zamieszkałej za granicą co może wydłużać okres oczekiwania na załatwienie sprawy.


Czy polski akt urodzenia mojego przodka stanowi wystarczający dowód na posiadanie przez niego obywatelstwa polskiego?

Nie, zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą ius sanguinis dziecko nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w dacie jego urodzenia obywatelstwo polskie posiadają jego rodzice, bądź jedno z nich niezależnie od tego czy dziecko urodziło się na terytorium Polski czy też za granicą. Dowodem na posiadanie obywatelstwa polskiego może być np. wypis z polskich ksiąg ludności stałej lub meldunkowych, dokumenty archiwalne, dowód osobisty przodka, paszport polski z wpisem o obywatelstwie polskim, książeczka wojskowa lub inne dokumenty wojskowe przodka.


Czy jeśli mój dziadek wyjechał do USA w 1938 roku z Wilna, które obecnie nie znajduje się w granicach Polski i nie nabył obywatelstwa obcego to ja jako jego wnuk mogę posiadać polskie obywatelstwo?

W tym celu konieczne jest przeprowadzenie postępowania o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, np. za pośrednictwem FindPolishRoots. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiada Pan/Pani obywatelstwo polskie jeżeli dziadek był narodowości polskiej i opuścił przed 1958 r. obszar Polski włączony w wyniku II wojny światowej do ZSRR. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt mailowy.


Czy jeżeli moi przodkowie byli deportowani na Syberię istnieją szanse na odnalezienie ich dokumentów i poświadczenie przeze mnie obywatelstwa polskiego?

Pracownicy findpolishroots.com poszukują dokumentów również dotyczących osób, które opuściły terytorium Polski w okolicznościach II wojny światowej nie posiadając paszportu polskiego. Na podstawie życiorysu przodka przekazanego przez osobę zainteresowaną odnalezieniem dokumentów pracownik FindPolishRoots podejmie się poszukiwania dokumentów w archiwach, muzeach i instytucjach przechowujących dokumentację z okresu wojny. W celu uzyskania szczegółowej informacji o wymaganych danych przodka niezbędnych do wszczęcia poszukiwań proszę o kontakt emailowy z findpolishroots.com.


Czy koniecznie jest udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przez findpolishroots.com?

Tak, reprezentowanie wnioskodawcy przed polskimi urzędami i archiwami wymaga zgodnie z polskim prawem złożenia w nich pełnomocnictwa do występowania w sprawie.


Z jakich krajów firma findpolishroots.com przyjmuje zlecenia?

findpolishroots.com realizuje zlecenia niemal z całego świata. Konto prowadzone jest wyłącznie w walucie USD. W celu wstępnego uzgodnienia szczegółów proszę o kontakt email w języku polskim lub angielskim.


Czy posiadając obywatelstwo amerykańskie mogę również posiadać obywatelstwo polskie (UE)?

Obecnie, posiadanie podwójnego obywatelstwa jest dopuszczalne w wielu krajach, w tym w Polsce, USA, Kanadzie. Polska nie jest obecnie stroną żadnych konwencji o unikaniu podwójnego obywatelstwa.


W latach 60-tych nabyłem obywatelstwo amerykańskie nie informując władz polskich, czy oznacza to że automatycznie utraciłem obywatelstwo polskie?

Nie, samo nabycie obywatelstwa obcego w latach 60-tych XX wieku nie skutkowało automatyczną utratą obywatelstwa polskiego. W okresie 1951-1997 utrata obywatelstwa polskiego następowała w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków: uzyskania na własny wniosek zezwolenia władz polskich na zmianę obywatelstwa polskiego na obce i nabycie tego obywatelstwa. W celu ustalenia stanu faktycznego należy zwrócić się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, np. za pośrednictwem findpolishroots.com.


Czy posiadając obywatelstwo polskie mogę pracować w innych krajach Unii Europejskiej?

Tak. Polska od 1 maja 2004 r. należy do Unii Europejskiej. Jako obywatel UE nie potrzebujesz pozwolenia na pracę w innym kraju UE. Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE w zawodzie, który jest tam zawodem regulowanym, być może najpierw będziesz musiał zwrócić się o oficjalne uznanie twoich kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje o pracy, nauce i podróżach w UE znajdziesz na stronie internetowej UE: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm


Czy findpolishroots.com na pewno znajdzie dokumenty moich przodków?

Pracownicy findpolishroots.com dochowują należytej staranności w celu odnalezienia w archiwach, urzędach i innych instytucjach dokumentów przodków klientów, którzy skorzystali z naszych usług. Posiadamy szeroką bazę danych o zasobach archiwalnych i miejscach ich przechowywania w Polsce i za granicą. Prowadzimy kwerendy osobiście oraz zlecamy je doświadczonym archiwistom wykazując się wysoką skutecznością. Nie wszystkie dokumenty dotyczące przodków dotrwały do chwili obecnej na skutek zniszczeń z okresu II wojny światowej. Powodzenie naszych poszukiwań zależne jest również od kompletności informacji przekazywanych nam przez krewnych, jak na przykład daty i miejsca urodzenia przodka, miejsc zamieszkania, zawodu, służby w wojsku polskim, sposobu przetrwania wojny, niekiedy religii z uwagi na wyznaniową rejestrację aktów stanu cywilnego przed 1 stycznia 1946 r.


Jak długo będę czekał na dokumenty z archiwum?

Pracownicy findpolishroots.com w możliwie najkrótszym czasie przystępują do realizacji umowy. Poszukiwanie dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej i archiwach może zajmować od kliku tygodni nawet do kilku miesięcy w zależności od dostępności zbioru, jego wielkości, okresu wytworzenia, języka, w którym został sporządzony, konieczności wystąpienia poza granice Polski.


Jak długo będę czekał na dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego?

Wydobycie aktów stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego zajmuje od kilku dni do kilku tygodni. Jeżeli akt urodzenia znajduje się w archiwum realizacja zamówienia może potrwać do kilku miesięcy w zależności od daty i miejsca sporządzenia aktu. Konsulat nie ma obecnie możliwości prawnych pośredniczenia w wydobyciu aktu stanu cywilnego w Polsce dlatego warto skorzystać z usług findpolishroots.com.


Jak długo będę czekał na decyzję wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego?

Nie jest możliwe precyzyjne wskazanie okresu oczekiwania na wydanie przez wojewodę decyzji ponieważ zależy on od sprawności działania urzędu wojewódzkiego, stopnia skomplikowania sprawy, konieczności złożenia dodatkowych dokumentów i ich tłumaczeń, których może zażądać wojewoda, oraz oczekiwania na zajęcie stanowiska innych instytucji do których może wystąpić urząd wojewódzki. W większości przypadków procedura trwa kilka miesięcy, choć zdarzają się przypadki załatwiania spraw w okresie dłuższym.