Akta stanu cywilnego w Polsce

Akta stanu cywilnego są niezbędne do otrzymania dowodu osobistego i paszportu, a także załatwienia w Polsce i za granicą spraw spadkowych, majątkowych, zawarcia małżeństwa, alimentacyjnych, świadczeń socjalnych i rodzinnych.

Polskie urzędy stanu cywilnego wydają odpisy aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu w języku polskim oraz na druku wielojęzycznym, a także zaświadczenia o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby i zaświadczenia o braku aktu w księdze, zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

rings

urzad-stanu-cywilnego

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Pracownicy findpolishroots.com pośredniczą w wydobyciu polskiego aktu stanu cywilnego oraz we wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich rejestrów.

Wydobycie aktu stanu cywilnego z Polski lub wpisanie zagranicznego aktu do polskich rejestrów

Informacje, które ułatwią nam udzielenie odpowiedzi:
  • imię i nazwisko,
  • dane osoby, której dotyczy akt,
  • data i miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
  • stopień pokrewieństwa,
Wstępna konsultacja – bezpłatnie (poprzez formularz kontaktowy)

Zarówno księgi stanu cywilnego, jak i akta zbiorowe do ich sporządzenia przekazywane są do archiwów państwowych po upływie 100 lat w przypadku aktów urodzeń oraz 80 lat w przypadku aktów małżeństw i zgonów od daty ich wytworzenia. Wyjątek stanowią księgi z terenów byłej II Rzeczypospolitej.

Od 1 stycznia 1946 r. w Polsce obowiązuje świecka rejestracja stanu cywilnego, starsze księgi prowadzone były przez osoby duchowne odrębnie dla każdego z wyznań.